Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Теория и методика на физическото възпитание и спорт
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.