Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Педагогика и управление на образованието
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.