Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Избори и избирателни системи
Политически науки и национална сигурност
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.