Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Електроника, комуникации и информационни технологии
14.05.2021 г.
14.08.2021 г.