Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Биохимия и микробиология
14.05.2021 г.
14.08.2021 г.