Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление – информационни системи и технологии
Управление и количествени методи в икономиката
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.