Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Екология и опазване на околната среда
04.11.2020 г.
(01.02.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.02.2021 г. от 11:00 ч. в 14 аудитория, Биологически факултет.
01.02.2021 г.