Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Гражданскоправни науки
05.11.2020 г.
(12.01.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.01.2021 г. от 11:00 ч., онлайн.
12.01.2021 г.