Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни системи
28.10.2020 г.
(22.12.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 22.12.2020 г. от 11:15 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.
22.12.2020 г.