Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Романистика и германистика
20.11.2020 г.
20.01.2021 г.