Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Обучение по математика, информатика и информационни технологии
20.11.2020 г.
20.01.2021 г.