Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Теория на вероятностите и математическа статистика
Математически анализ
20.11.2020 г.
20.02.2021 г.
21.04.2021 г.