Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Физиология на растенията и молекулярна биология
20.11.2020 г.
20.02.2021 г.
01.06.2021 г.