Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Психология
26.06.2020 г.
(06.10.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 06.10.2020 г. от 11:30 ч. в заседателна зала, нова сграда.
06.10.2020 г.