Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Естетическо възпитание
17.07.2020 г.
(24.09.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 24.09.2020 г. от 14:30 ч. в 105 семинарна зала, нова сграда
24.09.2020 г.