Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
28.06.2020 г.
(01.09.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.09.2020 г. от 11:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
01.09.2020 г.