Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни системи
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
23.09.2020 г.