Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Физикохимия
Физикохимия
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
06.10.2020 г.