Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление - Основи на управлението, Конкурентоспособност на бизнес организацията
Управление и количествени методи в икономиката
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
28.09.2020 г.