Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Финансово и данъчно право
Публичноправни науки
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.
17.11.2020 г.