Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Комуникации в политиката и сигурността
Политически науки и национална сигурност
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
28.09.2020 г.