Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на всекидневието
Социология и наука за човека
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
05.10.2020 г.