Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Археология - Антична археология
История и археология
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
05.10.2020 г.