Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Романистика и германистика
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
05.10.2020 г.