Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по литература
Българска литература и теория на литературата
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
05.10.2020 г.