Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по английски език
Образователни технологии
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
23.09.2020 г.