Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Миграция, граничен контрол и антитероризъм
Политически науки и национална сигурност
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.