Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Алгоритми и модели за анализ на данни
Компютърни технологии
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.