Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Гражданскоправни науки
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.