Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на тялото
Социология и наука за човека
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.