Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - Историческа лингвистика
Руска филология
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.