Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
История на литературата и сравнително литературозн.
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.