Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси
Финанси и счетоводство
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.