Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език - Съвременен български език, Лексикология
Български език
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.