Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Химична кинетика и катализ
Физикохимия
16.03.2020 г.
(06.07.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 06.07.2020 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.