Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Зоология
02.03.2020 г.
(26.06.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.06.2020 г. от 11:00 ч. в 15 аудитория, Биологически факултет.
26.06.2020 г.