Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни системи
28.02.2020 г.
(09.06.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 09.06.2020 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.