Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по бит и технологии
Естетическо възпитание
04.12.2019 г.
(31.01.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 31.01.2020 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
31.01.2020 г.