Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Екология и опазване на околната среда
10.12.2019 г.
(15.01.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.01.2020 г. от 11:00 ч. в аудитория № 14, Биологически факултет.
15.01.2020 г.