Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни технологии
07.10.2019 г.
(09.12.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 09.12.2019 г. от 11:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
09.12.2019 г.