Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Металорежещи машини и системи
Машиностроене и транспорт
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
20.02.2020 г.