Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни технологии
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
12.02.2020 г.