Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология – Зоология на безгръбначните
Зоология
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
28.01.2020 г.