Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Обща и неорганична химия
Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
18.02.2020 г.