Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Геоикономика
Икономически науки
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
17.02.2020 г.