Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно частно право
Гражданскоправни науки
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
11.02.2020 г.