Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
История на българската държава и право
Теория и история на правото
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
21.02.2020 г.