Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Библейско богословие – Нов завет
Теология
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
17.02.2020 г.