Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руски език
Руска филология
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
25.02.2020 г.