Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Общо езикознание и история на българския език
08.11.2019 г.
08.01.2020 г.
27.01.2020 г.